# گلوله‌ای_که_۴۲_سال_درون_سر_یک_زن_جا_خوش_کرده_بود!